CSU Egedammen styrker ungemiljøet 22-12-2015

CSU Egedammen styrker rammerne for at de unge kan udvikle deres talenter og bruge deres ressourcer på spændende aktiviteter. Udgangspunktet er at understøtte ungdomslivet som en unik tid, hvor identitet skal udvikles og livet skal afprøves. Derfor har skolen i 2015 sat flere initiativer i gang, som skal styrke ungemiljøet.

Læs om CSU Egedammens aktiviteter for at styrke ungemiljøet (0.4 Mb)
Fokus på synlig læring 18-11-2015

Specialskolen for Voksne, Vendsyssel arbejder med øget fokus på synlig læring med en udgangspunkt i dialog og samarbejde om konkrete og synlige mål.

På skolen arbejdes med kompetencefag, som eleven indstilles til med udgangspunkt i konkrete mål. Indstillingen udarbejdes af kontaktlæreren med udgangspunkt i dialog med eleven. Arbejdet med eleven i forhold til opfyldelse af målene ligger derefter hos faglæreren. Dette samspil styrker det forpligtende samarbejde i lærergruppen.


Læs mere om  Specialskolen for Voksne, Vendsyssel arbejde i artiklen på nedenstående link.  

 

Læs mere om kompetencefag og synlig læring på Specialskolen for Voksne, Vendsyssel (0.2 Mb)
Ny konstitueret leder ved STU Viborg 16-11-2015

Kim Søgaard, der har ledet STU Viborg siden marts 2013, er konstitueret i stillingen som Leder af Handicap i Viborg Kommune. Per Birch er derfor konstitueret som leder af STU Viborg fra 1. oktober 2015. Per indtræder derfor i styregruppen for SpecialUndervisningsNetværket.

 

Per er 47 år, uddannet pædagog og har gennem 25 år arbejdet med børn og unge. De seneste 15 år på ledelsesniveau i bl.a. SFO, USFO, børnehave og vuggestue. Og senest som afdelingsleder for to bosteder og et aktivitetstilbud.

 

Konstitueringen løber til ansættelse af ny leder for Handicapafdelingen.

Ny undervisningsplan i SpecialUndervisningsNetværket 12-11-2015

Uddannelsescentrene i SpecialUndervisningsNetværket har i samarbejde udviklet en fælles ramme for undervisningsplaner. Udviklingsarbejdet har haft afsæt i de forskellige behov som elever, forældre, UU-vejledere, sagsbehandlere og jobcentre har til undervisningsplanen.

Den nye plan skal understøtte et styrket samarbejde med alle parter gennem hele elevens uddannelsesforløb på skolen og desuden være det grundlæggende fundament for elevens videre uddannelse eller beskæftigelse.

De enkelte uddannelsescentre i netværket implementerer den nye undervisningsplan i skoleåret 2015/2016.

 

Læs om SpecialUndervisningsNetværkets nye undervisningsplan (0.5 Mb)
Om at lære nyt – om at højne elevernes bevidsthed om egen læring 02-11-2015

SpecialUndervisningsNetværkets 9 skoler har i skoleåret 2014/2015 samarbejdet om at udvikle og afprøve metoder til at øge elevernes bevidsthed om egen læring.

Udviklingsarbejdet har haft udgangspunkt i netværkets elevtilfredshedsundersøgelse fra 2014, og arbejdet har haft karakter af både Best Practice og Next Practice. 

Alle 9 skoler har arbejdet med metoder udvalgt på baggrund af skolernes individuelle muligheder og potentiale. Metoderne er tilpasset de enkelte elevgruppers muligheder for at profitere af øget inddragelse og forståelse – og dermed bevidsthed om egen læring.

Projekterne har omfattet mange og meget forskellige metoder for at øge elevernes bevidsthed om egen læring. Overordnet kan aktiviteterne inddeles i:

 • Afprøvning, evaluering og tilpasning af generelle metoder målrettet elevgrupper eller den enkelte elev.
 • Udvikling, afprøvning, evaluering og tilpasning af egne metoder målrettet elevgrupper eller den enkelte elev.
 • Formidlingsaktiviteter som udgangspunkt for forventningsafstemning og dialog.

Fagligt er inddraget metoder fra det psykologiske, det didaktiske og det pædagogiske fagområde.

Samarbejdet har været forankret i en fælles projektgruppe med repræsentanter fra de ni uddannelsescentre i SpecialUndervisningsNetværket. Projektgruppen har haft en overordnet projektleder, der refererede til netværkets overordnede styregruppe.

Tilrettelæggelsen af udviklingsarbejdet har været forskellig på de enkelte uddannelsessteder. Fælles for alle forløb er, at de har dannet udgangspunkt for løbende videndeling og fælles refleksion i medarbejdergrupperne på de enkelte uddannelsescentre, så der er sket en tværgående læring og erfaringsudveksling.  Resultaterne er afprøvning og udvikling af forskellige nye metoder til en fælles værktøjskasse, som dels kan inddrages i arbejdet med at skabe større bevidsthed om læring for den enkelte elev og dels kan inddrages til at skabe refleksion om praksis blandt medarbejderne.

Rapporten om Om at lære nyt kan læses under menupunktet Udviklingsprojekter/Om at lære nyt.

Tværfagligt samarbejde med eleven i centrum 19-10-2015
CSV Kolding har udviklet et tæt, tværfagligt samarbejde med UU-vejledning og jobcenter omkring STU-uddannelsen. Målet med samarbejdet er at opnå bedre løsninger gennem tydelig rollefordeling og forventningsafstemning, og gennem fokus på relationer og kommunikation.

Afdelingsleder på STU Gitte Jensen på CSV Kolding siger: ”Vi samarbejder om at give elever og forældre en rød tråd i den unges forløb. For dem er vi ofte bare en del af et stort fælles kommunalt system, som det ofte ikke er nemt at overskue.”
Og hun fortsætter: ”Det er vigtigt, at vi som fagpersoner respekterer, at der er stor forskel på, hvad vi hver især skal og kan. Gennem tydelighed om vores respektive roller kan vi i samarbejde løse opgaverne bedre og mere effektivt til gavn for eleverne.”

 
Læs artiklen Tværfagligt samarbejde med eleven i centrum. (0.4 Mb)
Internationalt udviklingssamarbejde 24-06-2015
I forbindelse med CSU Egedammen deltagelse i et internationalt udviklingssamarbejde under navnet Just be it, har elever fra skolen været på udvekslingsbesøg i Belgien.

Læs artiklen om det internationale samarbejde og udvekslingsbesøget i Belgien på nedenstående link.  
Just be it (0.6 Mb)
Kunstprojekt, inklusion og læreproces 12-06-2015
Lyngåskolen i Århus har gode erfaringer med deltagelse i Undommens Vårsalong, som er et kunst- og kulturtilbud for alle unge. Tilbuddets almene karakter åbner for, at de unge på STU-uddannelse gennem deres deltagelse anerkendes i forhold til at høre til katagorien unge. De bliver synlige og anerkendes som naturlige deltagere i et alment aktivitetstilbud for unge.

Klik på linket Ungdommens Vårsalong for at læse artiklen om Lyngåskolens deltagelse i Ungdommens Vårsalong. 


Lyngåskolen har med inspiration fra Malcolm Ross udviklet sin egen læreproces for elevernes arbejde med værker til Ungdommens Vårsalong.

Under linket Den æstetiske læreproces kan du læse om Lyngåskolens arbejde.
Ungdommens Vårsalong (0.4 Mb)
Den æstetiske læreproces (0.6 Mb)
Elevtilfredshedsundersøgelse 02-03-2015
Nu kan du læse om SpecialUndervisningsNetværkets elevtilfredshedsundersøgelse fra sidste år. Undersøgelsen danner udgangspunkt for netværkets samarbejde om udviklingsprojektet Om at lære nyt, som har til formål at identificere, afprøve og evaluere brugbare metoder til tilrettelæggelse af undervisning. Målet er, at eleverne højner deres bevidsthed om egen læring og bevidsthed om den udvikling, der sker over tid.

Du finder undersøgelsen under brugerundersøgelser
Genbrug og praksislæring 03-12-2014
Specialskolen for Voksne i Vendsyssel trækker på en af tidens store trends genbrug som genvej til praksislæring for unge med autismespektrum forstyrrelser. Her kombineres elevernes tilegnelse af nye kompetencer med løsning af konkrete opgaver, og det har betydet stor motivation.   
 
Lære mere om Specialskolen for Voksne i Vendsyssels erfaringer med praksislæring og genbrug (0.1 Mb)
Nyt fælles udviklingsprojekt 12-11-2014

SpecialUnderviningsNetværket har netop startet et nyt fælles udviklingsprojekt.
Formålet med det nye projekt er at identificere, afprøve og evaluere brugbare metoder til at tilrettelægge undervisning, så eleverne højner deres bevidsthed om egen læring og bevidsthed om den udvikling i egen læring, der sker over tid.
Læs kommissoriet for projektet under Udviklingsprojekter.

  
Nye muligheder for elever

Elever fra Ungdomscenter Knudmosen har succes med træningsforløb i Bilka.
Projektet er udviklet i forbindelse med kontanthjælpsreformen, hvorefter elever, der tidligere var mere eller mindre selvskrevne til pension, nu skal afklares i forhold til flexjob. Og da denne elevgruppe har ofte svært ved at overføre kompetence opnået i undervisningen til praksis, opstod ideen til samarbejdet med Bilka.  


På billedet ses Philip, Bjarne, Heidi og Kasper fra Ungdomscenter Knudmosen sammen med Sara fra Bilka. 
Læs mere om samarbejdet med Bilka (5.2 Mb)
Nyt fra CSV Kolding 01-09-2014
Flere elever og nye rammer på CSV Kolding
STU Ungdomsuddannelsen på CSV Kolding har i august 2014 optaget så mange nye elever, at det har været nødvendigt at finde nye rammer. Derfor er uddannelsen flyttet til større lokaler i en tidligere folkeskole på Dyrehavevej i Kolding. 
Ungdomsuddannelsen deler de store bygninger med blandt andre Kolding kommunes naturvejledere og Pædagogisk Center, og det forventer skolens medarbejdere vil kunne danne grundlag for nye spændende samarbejder og give nye muligheder i undervisningen af de unge.
De nye bygninger rummer desuden flere og bedre muligheder på idrætsområdet, og alle lokaler og faglokaler er meget store og lyse. Så skolens elever og medarbejdere glæder sig meget over de nye rammer.

Succes med holddannelse på tværs af diagnoser og årgange på CSV Kolding
CSV Kolding har succes med holddannelse på tværs af diagnoser og årgange. Skolens elevtilfredsundersøgelser bekræfter, at eleverne oplever et højt kammeratskab og socialt fællesskab. Og medarbejderne ser disse faktorer som den bedste forudsætning for læring og udvikling.
Læs mere om Succes med holddannelse på tværs (0.2 Mb)
Bedre læring og livskvalitet med nye intelligente touch-skriveborde 16-06-2014
VUK Aalborg, der er en skole i SpecialUndervisningsNetværket, har fået mulighed for at anskaffe intelligente touch-skriveborde, som kan styrke læringen og give forbedret livskvalitet for multifunktionelt handicappede. Det er eleverne på skolens afdelinger i Aalborg og Hobro, som får nytte af de nye skriveborde. Anskaffelsen af de nye innovative skriveborde er blevet muligt, fordi VUK, Aalborg har fået en donation på 1 mio. kr. fra Trygfonden.  
 
Læs de nye intelligente touch-skriveborde.

 
Intelligente skriveborde (0.2 Mb)
Motivation og bedre jobmuligheder med OCN 28-04-2014
Flere skoler i SpecialUndervisningsNetværket anvender OCN metoden til at skabe bevidsthed blandt eleverne om egen læring. Det motiverer eleverne væsentligt, at de hele tiden kan se, at de opnår kompetencer, som kan bruges i deres fremtidige voksenliv - både jobmæssigt og i deres private liv med kæreste, venner og fritidsaktiviteter.
 
Læs om Lyngåskolens gode erfaringer med OCN og læs også om en arbejdsgivers vurdering af OCN.

 
Øget motivation med OCN (0.4 Mb)
Sådan ser en arbejdsgiver mulighederne med OCN (0.3 Mb)
Succes med videre i ordinær uddannelse 28-04-2014

CSU Egedammen, som er en skole i SpecialUndervisningsNetværket, har stor succes med, at de unge kommer videre i ordinær uddannelse efter afsluttet STU. Det gælder særligt for undervisningstilbuddet Daghøjskolen, som er for unge med kontakt- og opmærksomhedsproblemer. Afgangseleverne er inden for det seneste år gået videre til tekniske skoler, handelsskoler og har bl.a. påbegyndt uddannelser som butiks-medhjælper, låsesmed og grafisk designer. Og flere er gået videre til IT uddannelser.

Læs artiklen om Babette, Trine og Jakob (0.1 Mb)
Nyt uddannelsescenter i SpecialUndervisningsNetværket 29-04-2013
SpecialUndervisningsNetværket byder velkommen til Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation i Aalborg, som er trådt ind i samarbejdet.
 
VUK i Aalborg tilbyder STU til unge med særlige behov og kompenserende undervisning som deltidsundervisning og på kurser.   
 
Medborgerskab på Lyngåskolen i Århus 02-04-2013
Uddannelsescentrene i SpecialUndervisningsNetværket arbejder i 2013 med at afprøve nye metoder og aktiviteter for at styrke de unges muligheder for selv- og medbestemmelse, så de unge kan opnå et aktivt og selvstændigt liv både under og efter deres STU-uddannelse.

På Lyngåskolen i Århus har man allerede høstet gode erfaringer i arbejdet med medborgerskab på STU-uddannelsen. Undervisningen har sin styrke gennem fokus på flere dimensioner. Det er først og fremmest den unge selv, men omgivelsernes forståelse af tankerne bag medborgerskab er også vigtigt for at de unge lykkes som aktive medborgere.

Lyngåskolen har samarbejdet med Servicestyrelsen om udviklingen af undervisningsmaterialet, som er præsenteret fem steder i Danmark i løbet af marts 2013. Lyngåskolen er desuden inviteret til AIEJI Socialpædagogernes Verdenskongres for at fortælle om erfaringerne. Kongressen holdes i Luxemburg fra den 2. til den 5. april.

Læs mere
AIEJI Socialpædagogernes Verdenskongres
http://www.socialstyrelsen.dk/medborgerskab
 
Medborgerskab på STU Lyngå (91.5 Kb)
Brugerinddragelse og Medborgerskab, Socialforvaltningen i Århus (0.7 Mb)
Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 20-11-2012
De otte uddannelsescentre i SpecialUndervisningsNetværket har igen i år gennemført elevtilfredshedsundersøgelser. Resultaterne for 2012 viser fortsat en høj grad af trivsel blandt eleverne. Fremgangen fra 2010 og 2011 er således fastholdt og Trivslen ligger nu på 77 indekspoint, hvilket er et meget højt niveau sammenlignet med tilsvarende målinger.

”Vi er glade for og stolte af de fine resultater, som viser, at vores målrettede arbejde om udvikling af kvaliteten har effekt for eleverne” udtaler centerleder Lisbeth Jensen fra CSU Egedammen, som er med i SpecialUndervisningsNetværkets styregruppe. ”Det viser at vores arbejde de sidste år med blandt andet udvikling på praktikområdet, elevernes bevidsthed om egen læring og kvalitetsstandarder har båret frugt. Og det motiverer os til at fortsætte det gode samarbejde med nye projekter.”        
SpecialUndervisningsNetværket har netop igangsat et nyt udviklingsprojekt under titlen De unges selv- og medbestemmelse. 
I projektet vil uddannelsescentrene afprøve nye metoder og arbejde med aktiviteter for at styrke de unges muligheder for selv- og medbestemmelse i forhold til at sætte mål for egen læring, at opnå et aktivt og selvstændigt liv og at indgå i civilsamfundet både under og efter deres STU-uddannelse.

Klik på 2012 under Brugerundersøgelser i menuen til venstre for at læse hele rapporten om elevtilfredshedsundersøgelsen.
Praktik – et vigtigt skridt på vejen 07-10-2012

Gode praktikforløb er afgørende for elever på STU-uddannelsen. Praktikforløb og praktiske aktiviteter er et væsentligt element i afklaringen af elevens ønsker og muligheder med hensyn til fremtidig beskæftigelse eller uddannelse efter STU-uddannelsen.   


Syv uddannelsescentre i SpecialUndervisningsNetværket har i 2012 arbejdet med at udvikling omkring tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af praktikforløb. Hvert uddannelsescenter har arbejdet med udvikling af praktikområdet på forskellige områder, hvor det enkelte uddannelsescenter har vurderet, at de havde et særligt udviklingspotentiale.

Undervejs i projektperioden har en projektgruppe arbejdet på tværs af uddannelsescentrene med videndeling, erfaringsudveksling og fælles idéudvikling omkring nye muligheder. På den måde er effekten af de mange enkeltprojekter optimeret.   
Uddannelsescentrene har bl.a. arbejdet med følgende områder:

 • Udvikling af praktikbeskrivelser, evaluering mv. tilpasset forskellige elevgrupper og linjer
 • Udvikling af samarbejde med jobcentre og lignende andre aktører
 • Systematisering og udvikling af samarbejdet med praktiksteder
 • Afprøvning af mulighederne for at have elever i praktik i arbejdsfunktioner internt på det enkelte uddannelsescenter, f.eks. pedel, IT-support og kontor
 • Muligheder for at integrere praktiske aktiviteter på det enkelte uddannelsescenter i STU-undervisningen
Udviklingsprojektet er afsluttet og evalueret i august 2012.  

Under Udviklingsprojekter kan du læse rapporten Praktik - et vigtigt skridt på vejen.

Yderligere information
Kontakt Klaus Dam Tholstrup, ASV Horsens på telefon 76 29 72 03 eller på kdt@horsens.dk.
 
Nyt udviklingsprojekt: De unges selv- og medbestemmelse 24-09-2012
SpecialUndervisningsNetværket har igangsat et nyt udviklingsprojekt. Overskriften for projektet er De unges selv- og medbestemmelse. 
I projektet vil uddannelsescentrene arbejde med og afprøve nye metoder og aktiviteter for at styrke de unges muligheder for selv- og medbestemmelse i forhold til:

· at sætte mål for undervisningen under STU-uddannelsen

· at opnå et aktivt og selvstændigt et liv
  Her vil særligt være fokus på de unges personlige og sociale kompetencer

· at indgå i civilsamfundet såvel under som efter STU-uddannelsen
 
Projektet er organiseret med en projektgruppe ledet af Klaus Dam-Tholstrup, som er afdelingsleder og stedfortræder på ASV Horsens. Projektet refererer til SpecialUndervisningsNetværkets styregruppe. 
Flere elever på SpecialUndervisningsNetværkets uddannelsescentre 23-05-2012
SpecialUndervisningsNetværket oplever generelt en stigende søgning. På de fleste uddannelsescentre i Netværket starter flere elever på STU ungdomsuddannelsen til august, end elever som afslutter deres ungdomsuddannelse hos os her til juni. 

Nyt medlem i SpecialUndervisningsNetværket 23-05-2012
Specialskolen for Voksne, Vendsyssel er nyt medlem i SpecialUndervisningsNetværket. Vi ser frem til at samarbejde med endnu en skole, som lægger vægt på kvalitet og udvikling. Læs mere om Specialskolen for Voksne, Vendsyssel her.
Kommunikationskursus for ledere i SpecialUndervisningsNetværket 17-04-2012

SpecialUndervisningsNetværket er platform for mange aktiviteter og sidste skud på stammen er et fælles kommunikationskursus for ledere. Tanken er, at vi ved at udnytte Netværkets samlede kompetencepulje kan skabe kompetenceudvikling på tværs.

Kurset Kommunikation for ledere, som blev holdt i februar, havde fokus på blandt andet  Appreciative Inquiry, socialkonstruktionisme og ledelse, lederpositioner og domæneteori. Forstander Merete Fredslund, CSV Kolding og afdelingsleder Gitte Jensen, CSV Kolding stod for dagens program med teori og øvelser. 
Kvalitetssikring 27-10-2011
SpecialUndervisningsNetværket har udviklet fælles kvalitetsbeskrivelser for 
 • Individuel undervisningsplan
 • Undervisningsmiljø
 • Ungdomsmiljø

Klik på Udviklingsprojekter og Kvalitetssikring i menuen til venstre for at læse om arbejdet med kvalitetsbeskrivelser. Under Kvalitetssikring finder du Netværkets fælles kvalitetsbeskrivelser.  

 

Tilfredshedsundersøgelser 2011 27-10-2011

SpecialUndervisningsNetværket har gennemført brugertilfredshedsundersøgelser blandt pårørende og samarbejdspartnere. Klik på 2011 under Brugerundersøgelser i menuen til venstre for at læse rapporter om undersøgelserne.

SpecialUndervisningsNetværket